Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden MasterCard Secure Code zijn van toepassing op de dienst MasterCard Secure Code 

De algemene voorwaarden van uw Card en de App zijn ook van toepassing op het gebruik  van MasterCard Secure Code,  maar niet als daarover in deze Algemene Voorwaarden iets anders staat.

Artikel 1.  Uitleg gebruikte woorden

1.1 Acceptant: het bedrijf waar u online met uw Card kunt betalen.

1.2 App: de applicatiesoftware die door ons wordt aangeboden en waarmee onder andere de e-Code kan worden aangemaakt (afhankelijk van de versie van de App).

1.3. e-Code: de eenmalige en unieke beveiligingscode die via de App kan worden aangemaakt voor het gebruik van MasterCard Secure Code.

1.4 Card: de creditcard die wij aan u hebben uitgegeven. Hiermee bedoelen we zowel de Hoofd Card als Extra Card.

1.5 Creditcardovereenkomst: de overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Card.

1.6. Documentatie: de informatie en voorwaarden met betrekking tot MasterCard Secure Code die u van ons heeft ontvangen.

1.7 MasterCard Secure Code: de dienst om uw identiteit en de juistheid van een online betaling met uw Card te controleren doormiddel van de e-Code of het Wachtwoord.

1.8 Ons (ons/wij): International Card Services BV, Bezoekadres: Wisselwerking 32, 1112 XP Diemen. Postadres: Postbus 23225, 1100 DS Diemen.

1.9 Overeenkomst : de overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot MasterCard Secure Code. De Overeenkomst bestaat uit de Documentatie, de algemene voorwaarden van de Card, de App en deze Algemene Voorwaarden.

1.10 Persoonlijke boodschap: de code die u heeft ingesteld en als gebruikersnaam moet worden ingevuld als u MasterCard Secure Code gebruikt.

1.11 U (u/uw): de houder (m/v) van een Card.

1.11 Wachtwoord: het wachtwoord dat u gekozen heeft om MasterCard Secure Code te kunnen gebruiken.

Artikel 2. Onderwerp

Met MasterCard Secure Code  wordt bij een online betaling met uw Card, uw identiteit en de juistheid van de betaling gecontroleerd doormiddel van de e-Code of het Wachtwoord.

Artikel 3 Duur en beëindiging

3.1 De Overeenkomst gaat in op het moment dat wij de registratie voor MasterCard Secure Code bevestigen.  De Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. U kunt de Overeenkomst niet opzeggen.

3.2 De Overeenkomst eindigt automatisch als de Creditcardovereenkomst eindigt.

3.3 Wij mogen de dienst MasterCard Secure Code opschorten, beperken of beëindigen in de volgende situaties:

(a) bij (een vermoeden van) misbruik van MasterCard Secure Code;

(b) bij verlies of diefstal van uw telefoon/tablet;

(c) bij verlies, diefstal of vermissing van uw Card; 

(d) u handelt in strijd met de verplichtingen uit de Overeenkomst.

3.4  Als wij de dienst MasterCard Secure Code opschorten, beperken of beëindigen laten wij u dit weten.

Artikel 4. Onze Rechten en verplichtingen

4.1 Wij garanderen niet dat u MasterCard Secure Code altijd en ongehinderd kunt gebruiken. Dit is ook afhankelijk van externe factoren zoals de medewerking van Acceptanten en de werking van computer- of telecommunicatiesystemen.

Artikel 5. Uw Rechten en verplichtingen

5.1 U mag MasterCard Secure Code alleen gebruiken voor uw Card. U mag MasterCard Secure Code niet voor andere doeleinden  gebruiken.

5.2 U moet de e-Code, de Persoonlijke Boodschap en het Wachtwoord geheimhouden voor iedereen, ook voor familieleden, huisgenoten en onze medewerkers. U moet ervoor zorgen dat anderen niet kunnen meekijken wanneer u de e-Code, de Persoonlijke Boodschap en/of het Wachtwoord intoetst. U mag de e-Code, de Persoonlijke Boodschap en het Wachtwoord niet noteren op uw Card of op een document dat u bij uw Card bewaart. Als u al een aantekening van de e-Code, de Persoonlijke Boodschap of het Wachtwoord maakt, dan moet u dit zo doen dat deze niet voor anderen herkenbaar zijn of dat duidelijk is waar deze voor zijn.

5.4  U moet zelf zorgen voor de internettoegang en de telefoon/tablet die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van MasterCard Secure Code en de App.

Artikel 6. Melding verlies, diefstal en misbruik

6.1.Verlies, diefstal of (een vermoeden van) misbruik van de e-Code, de Persoonlijke boodschap en/of het Wachtwoord moet u telefonisch aan ons melden. U moet dit zo snel mogelijk doen nadat u dit heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, bijvoorbeeld door controle van het rekeningoverzicht, via de beveiligde internetomgeving of de App.

6.2 Als u uw verplichtingen uit de artikelen 5 en 6.1. bent nagekomen, draagt u geen risico voor het gebruik dat van MasterCard Secure Code gemaakt is na verlies, diefstal of bij misbruik van  de e-Code, de Persoonlijke Boodschap of het Wachtwoord. Als u deze verplichtingen niet bent nagekomen, als blijkt dat u gefraudeerd heeft of als er sprake is van opzet of grove nalatigheid van uw kant komt het gebruik dat van MasterCard Secure Code gemaakt is na verlies, diefstal of bij misbruik van  de e-Code, de Persoonlijke Boodschap of het Wachtwoord volledig voor uw rekening.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

(a) schade, zowel directe als indirecte door beëindiging, beperking of opschorting van de dienst MasterCard Secure Code genoemd in artikel 3.3 en

(b) indirecte schade doordat wij onze verplichtingen uit de Overeenkomst niet zijn nagekomen.

Artikel 8. Wijzigen Overeenkomst

Wij mogen de Algemene Voorwaarden wijzigen. Wij laten u weten wanneer de wijzigingen ingaan. Als u niet akkoord gaat met de wijziging en/of aanvulling mag u binnen een maand de Overeenkomst beëindigen.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot MasterCard Secure Code en alle  bijbehorende programmatuur en/of materialen,  zijn van ons of onze licentiegevers.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1  Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geldig.

10.2 Op de Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen over de Overeenkomst kunnen alleen aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

Diemen,  november 2014.